Uchwała V/46/2/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego

W sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii

UCHWAŁA NR V/46/2/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie
przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2018
Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2096) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 1 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się rezolucję dotyczącą ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Stanisław Gmitruk


Załącznik do Uchwały Nr V/46/2/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2017 r.

Rezolucja
w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii

Odra jest rzeką, która dla mieszkańców województwa śląskiego ma szczególne znaczenie. Od wieków stanowi oś gospodarczą dla społeczności zamieszkującej jej dorzecze. Odcinek Górnej Odry był wykorzystywany do celów transportowych już od wczesnego średniowiecza. Wybudowane w XVII i XVIII wieku kanały Odra – Sprewa i Odra – Hawela włączyły dorzecze Odry do wielkiego systemu dróg wodnych Europy Zachodniej, przyczyniając się do intensywnego rozwoju gospodarczego Śląska.

Równocześnie Odra stanowi dziedzictwo, które zachwyca pięknem przyrody i zabytków techniki infrastruktury wodnej. Na przestrzeni wieków Odra była granicą dzielącą zwaśnione plemiona, arterią ułatwiającą transport, ale także groźnym żywiołem budzącym lęk i szacunek. Dziś Odra przede wszystkim jest impulsem rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich, stając się symbolem przepływającej przez nie pozytywnej energii.

Perspektywy te od wielu lat są dostrzegane przez samorządy różnego szczebla, co znajduje swoje odzwierciedlenie w podejmowanych przez nie inicjatywach. Województwa odrzańskie, doceniając znaczenie swojej rzeki dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w trosce o zachowanie jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poświęcą Odrze w 2018 roku szczególną uwagę. Z aprobatą przyjmowane są takie działania strony rządowej jak przystąpienie do porozumienia AGN, czy zabieganie o włączenie Odry do sieci bazowej TEN-T. Z punktu widzenia województwa śląskiego szczególnie interesujące są ambitne plany inwestycji związanych z budową polskiego odcinka połączenia Dunaj – Odra – Łaba oraz Kanału Śląskiego. W ten sposób Odrzańska Droga Wodna stałaby się dostępna dla kolejnych regionów.

Rzeka Odra jest pod wieloma względami rzeką wyjątkową. Jest emanacją mocy przyrody i mądrości natury, kojarzy się z myślą inżynierską człowieka, staje się osią porozumienia, współpracy i rozwoju. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rzeka-granica stała się rzeką, która łączy, fascynuje i inspiruje. Sejmik Województwa Śląskiego, pragnąc podkreślić tę symbolikę, postanawia o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Załączniki
Uchwał Nr V/46/2/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 229,6kB]