Konkurs posterowy

Regulamin Konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii”

Regulamin Konkursu
„Odra — Rzeka Pozytywnej Energii”

§ 1.
Organizator

 Konkurs „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii”, dalej zwany „Konkursem”, jest organizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zwany dalej „Organizatorami”.

§ 2.
Cele Konkursu

Konkurs zostaje zorganizowany w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2017 roku nr V/46/2/2017 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry — Rzeki Pozytywnej Energii. Celem Konkursu jest:

 1. promowanie wśród mieszkańców województwa śląskiego Odry jako rzeki o szczególnym potencjale, stanowiącej przyrodnicze, kulturalne i przemysłowe dziedzictwo regionu,
 2. skierowanie uwagi uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego na rzekę Odrę jako oś rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich,
 3. wsparcie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

§ 3.
Adresaci Konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie województwa śląskiego, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
 2. Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach:
  1. kategoria I: szkoły podstawowe
  2. kategoria II: szkoły ponadpodstawowe
 3. Praca konkursowa polega na przygotowaniu posteru (plakatu naukowego) o tematyce nawiązującej do rzeki Odry.

§ 4.
Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie formularza zgłoszenia udziału w Konkursie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie od 10 kwietnia do 15 czerwca 2018 roku na adres Biblioteka Śląska w Katowicach, pl. Rady Europy 1, Katowice 40-021, z dopiskiem: Konkurs „Odra – Rzeka Pozytywnej Energii”. Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie przesyłki zawierającej prace konkursowe lub data wpływu do siedziby Biblioteki Śląskiej w przypadku osobistego złożenia dokumentów.
 2. Szkoła może dokonać maksymalnie 2 zgłoszeń. Zespoły Szkół (łączące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) mogą dokonać 2 zgłoszeń w ramach każdej kategorii (łącznie 4 zgłoszenia). Zgłoszenie przez szkołę większej liczby zespołów skutkować będzie dyskwalifikacją.
 3. Jeden zespół (2–7 uczestników) może zgłosić nie więcej niż dwie prace, jednakże nagroda bądź wyróżnienie może zostać przyznane tylko jednej pracy spośród prac zgłoszonych przez zespół uczestników. Zgłoszenie przez zespół uczestników większej liczby prac niż dwie skutkować będzie dyskwalifikacją.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę zespołu uczestników na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 5. Zespół uczestników ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych wraz z formularzem.
 6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Materiały zostaną przekazane do zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów podczas transportu lub przekazu pocztowego.

§ 5.
Zasady Konkursu

 1. Zgłoszenia posteru (plakatu naukowego) do Konkursu może dokonać opiekun pracy reprezentujący szkołę, której uczniowie przygotowali pracę konkursową.
 2. Zgłoszenie udziału następuje w momencie przekazania posteru wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Poster należy przekazać również w wersji elektronicznej, jako plik graficzny w formacie .jpg, .gif, .png lub jako plik w formacie .pdf (wskazana płyta CD/DVD).
 4. Zgłoszony poster powinien spełniać łącznie następujące warunki:
  1. zostać wykonany jednostronnie na jednym arkuszu formatu A1 w orientacji pionowej (420 mm szerokości × 594 mm wysokości);
  2. w jasny, obrazowy sposób przedstawiać zagadnienia związane z rzeką Odrą jako jedną z głównych rzek regionu;
  3. może zawierać dowolną liczbę znaków tekstu oraz elementy graficzne, takie jak wykresy, tabele, schematy, zdjęcia, mapy;
  4. zostać wykonany w sposób zapewniający czytelność (odpowiednia wielkość czcionek i elementów graficznych, dobór kolorystyki);
  5. musi być pracą własną uczniów szkoły, nigdzie wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów, konferencji oraz innych wydarzeń o podobnym charakterze;
  6. nie może naruszać praw autorskich czy znaków towarowych osób trzecich.
 5. Na drugiej stronie posteru należy w sposób czytelny i trwały umieścić następujące informacje:
  1. nazwa i adres szkoły
  2. imiona i nazwiska uczniów — (autorów posteru) oraz ich wiek
  3. imię i nazwisko nauczyciela — (opiekuna pracy)
  4. dane teleadresowe szkoły, w tym (numer telefonu, e-mail) do opiekuna pracy.
 6. Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
  1. trafność doboru tematu 0 – 5 punktów
  2. jakość wykonania: szata graficzna i estetyka posteru 0 – 10 punktów
  3. pomysłowość 0 – 10 punktów
  4. jakość i ilość informacji 0 – 10 punktów
  5. zaangażowanie w projekt 0 – 5 punktów
 7. Opiekun pracy reprezentujący szkołę zgłaszając poster do Konkursu zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na województwo śląskie, na zasadzie wyłączności, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania posterami na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych i współwydawanych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i jednostki województwa, oraz na stronach internetowych: www.slaskie.pl i www.bs.katowice.pl,
  3. publiczne wystawianie,
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Uszczegółowienie kryteriów oceny zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 6.
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Czas składania prac od 10 kwietnia do 15 czerwca 2018 roku.
 2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
 3. Ocena zgłoszonych prac jest dokonywana przez Organizatorów i ma miejsce, gdy zespół uczestników spełnia wszystkie warunki i zasady uczestnictwa opisane w § 4 i § 5.
 4. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej, oddzielnie dla prac zakwalifikowanych w poszczególnych kategoriach.
 5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.slaskie.pl i www.bs.katowice.pl.
 6. Przekazanie nagród nastąpi po dopełnieniu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, a laureaci zobowiązują się do współdziałania w tym zakresie z Organizatorami.
 7. Podsumowanie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas konferencji w Bibliotece Śląskiej, 11 października 2018 roku.

§ 7.
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa jest powołana przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 2. Komisja jest zobowiązana do zachowania bezstronności podczas oceny prac. 3. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. Wyniki pracy Komisji Konkursowej są dokumentowane w protokole.
 3. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej oceny w celu ostatecznego wyłonienia laureatów.
 4. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
 5. Prawo interpretacji Regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie przysługuje przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co oznacza, że od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.

§ 8.
Nagrody

 1. W każdej z dwóch kategorii Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagrody danego stopnia.
 3. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i określenia ich charakteru.
 4. Organizatorzy powiadomią pisemnie laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.
 5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe sfinansowane z budżetu województwa śląskiego o wartości:
  1. I miejsce — 7 000 zł;
  2. II miejsce — 5 000 zł;
  3. III miejsce — 3 000 zł;
  4. Wyróżnienie — 1 000 zł.
 6. Laureaci pierwszej nagrody z każdej kategorii będą mogli wygłosić referaty podsumowujące wykonane prace podczas konferencji organizowanej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 11 października 2018 roku przez Urząd Marszałkowski w ramach Roku Odry — Rzeki Pozytywnej Energii.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sekretariacie Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1 i w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24 oraz na stronach internetowych www.slaskie.pl i www.bs.katowice.pl.
 2. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
Załączniki
Regulamin prac Komisji Konkursowej [PDF 371,2kB]
Regulamin konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii” [PDF 328,9kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii” [DOC 69,0kB]
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii” [PDF 536,9kB]
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii” [PDF 420,5kB]