2018 Rok Odry - Rzeki Pozytywnej Energii

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20 listopada 2017 r. przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018, Rokiem Odry- Rzeki Pozytywnej Energii. Uchwała ta podkreśla wyjątkowy charakter rzeki Odry i jej dorzecza.

Odra jest rzeką, która dla mieszkańców województwa śląskiego ma szczególne znaczenie. Od wieków stanowi oś gospodarczą dla społeczności zamieszkującej jej dorzecze. Odcinek Górnej Odry był wykorzystywany do celów transportowych już od wczesnego średniowiecza. Wybudowane w XVII i XVIII wieku kanały Odra –Sprewa i Odra – Hawela włączyły dorzecze Odry do wielkiego systemu dróg wodnych Europy Zachodniej, przyczyniając się do intensywnego rozwoju gospodarczego Śląska.

Równocześnie Odra stanowi dziedzictwo, które zachwyca pięknem przyrody i zabytków techniki infrastruktury wodnej. Na przestrzeni wieków Odra była granicą dzielącą zwaśnione plemiona, arterią ułatwiającą transport,ale także groźnym żywiołem budzącym lęk i szacunek. Dziś Odra przede wszystkim jest impulsem rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich, stając się symbolem przepływającej przez nie pozytywnej energii.

Perspektywy te od wielu lat są dostrzegane przez samorządy różnego szczebla, co znajduje swoje odzwierciedlenie w podejmowanych przez nie inicjatywach. Województwa odrzańskie, doceniając znaczenie swojej rzeki dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w trosce o zachowanie jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poświęcą Odrze w 2018 roku szczególną uwagę. Z aprobatą przyjmowane są takie działania strony rządowej jak przystąpienie do porozumienia AGN (Europejskie Porozumienie w  Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o  Międzynarodowym Znaczeniu), czy zabieganie o włączenie Odry do sieci bazowej TEN-T(Transeuropejska Sieć Transportowa). Z punktu widzenia województwa śląskiego szczególnie interesujące są ambitne plany inwestycji związanych z budową polskiego odcinka połączenia Dunaj – Odra – Łaba oraz Kanału Śląskiego. W ten sposób Odrzańska Droga Wodna stałaby się dostępna dla kolejnych regionów.

Rzeka Odra jest pod wieloma względami rzeką wyjątkową. Jest emanacją mocy przyrody i mądrości natury,kojarzy się z myślą inżynierską człowieka, staje się osią porozumienia, współpracy i rozwoju. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rzeka-granica stała się rzeką, która łączy, fascynuje i inspiruje.

Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018 to inicjatywa, która ma na celu promowanie rzeki Odry, jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego. W przedsięwzięciu uczestniczą województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie. 12 lutego 2018 r. odbyła się we Wrocławiu Konferencja Inaugurująca Samorządowy Rok Rzeki Odry. Podczas Konferencji członkowie Komitetu Honorowego oficjalnie podpisali list intencyjny w sprawie współdziałania w ramach Samorządowego Roku Odry.

„Zależy nam na realizacji wszelkich projektów związanych z  przywróceniem Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Wciąż kładziemy na nie wielki nacisk, w związku z przykrym wspomnieniem wielkiej powodzi z 1997 r.

Transportowe wykorzystanie tej drogi wodnej pozwoli na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa i całej Polski Zachodniej, stanowiąc tanie i ekologiczne uzupełnienie oferty innych rodzajów transportu towarowego.

W czasie trwania Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018 zaplanowaliśmy wiele przedsięwzięć o charakterze sportowo – turystycznym i wydarzeń okolicznościowych – w postaci konkursów, spotkań i konferencji.

Stawiamy sobie ambitne cele i jesteśmy zdeterminowani, aby je osiągnąć przy ścisłej współpracy samorządów pięciu województw Dorzecza Odry.”
Źródło: rokodry2018.pl

Więcej informacji dotyczących Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018 dostępnych jest na stronie internetowej rokodry2018.pl