Zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa

Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie powołania zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego i ustalenia regulaminu prac tego zespołu

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

  1. Powołuje się zespół doradczy ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego, działający przy Marszałku Województwa Śląskiego.
  2. Regulamin prac zespołu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  3. Skład zespołu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zadaniem zespołu jest formułowanie opinii i zaleceń dotyczących rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego, a także inicjowanie i wspieranie działań w tym zakresie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Panu Henrykowi Mercikowi — Członkowi Zarządu Województwa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego