Regulamin prac zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Regulamin prac zespołu doradczego
ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego

§1

Przedmiot działania

 1. Zespół doradczy ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego jest interdyscyplinarnym zespołem roboczym działającym przy Marszałku Województwa Śląskiego, którego zadaniem jest formułowanie pisemnych opinii i zaleceń dotyczących rozwijania żeglugi śródlądowej w województwie śląskim oraz inicjowanie i wspieranie działań mających na celu modernizację i rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej, w szczególności w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionu.
 2. Do zadań Zespołu należy również:
  1. analizowanie i dokonywanie ocen dokumentów planistycznych, w tym strategii, planów i programów, których realizacja jest związana z rozwojem żeglugi śródlądowej w regionie,
  2. udział w dyskusji i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zrównoważonej gospodarki wodnej w aspekcie rozwoju transportu śródlądowego,
  3. bieżące monitorowanie realizacji działań, włączając w to przedsięwzięcia inwestycyjne, związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej w regionie.
 3. Celem pracy Zespołu jest zapewnienie Samorządowi województwa, jako prowadzącemu politykę rozwoju województwa, możliwie pełnej informacji dotyczącej żeglugi śródlądowej i innych aspektów gospodarki wodnej w województwie oraz przedstawianie uzasadnionych propozycji podejmowania działań w powyższym zakresie.

§2

Skład i organizacja pracy

 1. W skład Zespołu wchodzą:
  • Przewodniczący zespołu, którym jest Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  • Dwoje Zastępców Przewodniczącego, którymi są Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Odry, Wisły i żeglugi śródlądowej oraz Dyrektor Biura ds. Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
  • Sekretarz zespołu, którym jest wyznaczony pracownik Wydziału Ochrony Środowiska UM
  • Członkowie zespołu reprezentujący wydziały merytoryczne UM oraz organy i instytucje związane z zagadnieniami gospodarki wodnej w regionie.
 2. Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego:
  • zwołuje posiedzenia i przedstawia propozycje zagadnień, które mają zostać poruszone podczas spotkania,
  • prowadzi posiedzenia,
  • reprezentuje Zespół na zewnątrz.
 3. Sekretarz Zespołu, działając we współpracy z Przewodniczącym i Zastępcami Zespołu, organizuje pracę Zespołu, przygotowuje projekty uchwał oraz prowadzi dokumentację Zespołu.
 4. Członek Zespołu bierze aktywny udział w pracach Zespołu i uczestniczy w formułowaniu merytorycznych opinii, działając zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Członek Zespołu może zgłaszać propozycje zagadnień do poruszenia podczas posiedzeń oraz działań, które mógłby podjąć Zespół.
 5. Posiedzenia Zespołu zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z bieżących prac samorządu województwa, z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu.
 6. O terminie, miejscu i planowanych do poruszenia zagadnieniach członków Zespołu zawiadamia się za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, o ile termin ten nie został określony na ostatnim spotkaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Przewodniczącego Zespołu, możliwe jest przekazywanie zawiadomień z krótszym wyprzedzeniem czasowym.
 7. W przypadku, gdy posiedzenie nie może się odbyć w wyznaczonym terminie — o nowym terminie zawiadamia się, jak w punkcie 4.
 8. Jeśli jest to istotne dla meritum sprawy, w posiedzeniach Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym osoby niebędące członkami Zespołu. W takich przypadkach Przewodniczący Zespołu, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zespołu, zaprasza taką osobę na posiedzenie.
 9. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu. Zwrot kosztów podróży oraz inne należne świadczenia w przypadku członków zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia Zespołu, należy do instytucji macierzystych, które delegują swoich przedstawicieli do pracy w Zespole.
 10. Obsługą techniczno-organizacyjną Zespołu zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska.

§3

Formy działania

 1. Zespół pracuje metodą warsztatową podczas posiedzeń bądź metodą obiegową, wykorzystując do tego celu pocztę elektroniczną.
 2. Przed planowanym spotkaniem członkowie Zespołu otrzymują propozycję zagadnień, które mają zostać poruszone w trakcie posiedzenia.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 4. Poszczególni Członkowie Zespołu mogą wyrażać swoje opinie w formie referatów, koreferatów czy pisemnych analiz.
 5. Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego upoważniona w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu uzgadnia z autorem opinii, o której mowa w pkt 4, jej temat, zakres i termin opracowania.
 6. W przypadku, gdy konieczne jest podjęcie wspólnej decyzji, członkowie Zespołu dążą do uzyskania jednomyślności. Jeśli podjęcie jednomyślnej decyzji nie jest możliwe, członkowie Zespołu decydują większością głosów, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący przypada Przewodniczącemu Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego — Zastępcy Przewodniczącego, który prowadzi dane posiedzenie.