Podsumowanie samorządowego Roku Rzeki Odry 2018

2018-10-11 10:00 - 15:00 (Czwartek)
Biblioteka Śląska, Katowice

Wspólne zakończenie

Podsumowanie samorządowego Roku Rzeki Odry 2018 w województwach nadodrzańskich. wspólne zakończenie dla wszystkich województw w wybranym województwie

Konferencja podsumowująca Rok Rzeki Odry

Ramowy plan konferencji

09:00       Rejestracja uczestników wraz z poczęstunkiem 

Otwarcie i sesja referatowa 

10:00       Otwarcie konferencji

10:05       Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji „Odrzańskiej Drogi Wodnej” (Przemysław Żukowski, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

10:15       Droga – rubież – symbol. Role Odry w “teatrze” dziejów – kilka egzemplifikacji  (Maciej Droń, dr Przemysław Jagieła, dr Joanna Lusek, dr Wojciech B. Moś – Muzeum Górnośląskie)

10:30       Potencjał gospodarczy i turystyczno-kulturowy Odry i jej dorzecza (dr Grzegorz Jankowski, Uniwersytet Śląski)

10:45       Charakterystyka Odry i jej zlewni na obszarze Górnego Śląska oraz zagrożenia wynikające ze specyfiki regionu (dr Jan Bondaruk – Główny Instytut Górnictwa; tbc)

11:00       Dotychczasowe i planowane działania inwestycyjne związane z modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej na terenie Górnego Śląska – szanse i wyzwania dla samorządu tery-torialnego (Gabriela Tomik, Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

11:15       Dyskusja i pytania dotyczące wystąpień 

Sesja posterowa 

11:50       Ogłoszenie zwycięskich posterów oraz wręczenie nagród

12:05       Referat zwycięskiego posteru (szkoła podstawowa)

12:10       Referat zwycięskiego posteru (szkoła ponadpodstawowa)

12:15       Lunch

Sesja samorządowa i zamknięcie obchodów Samorządowego Roku Odry

12:55       Powitanie uczestników i wystąpienia przedstawicieli samorządów województw nadodrzańskich, podsumowujące działania w ich regionach dotyczące Roku Odry

14:10       Dyskusja panelowa przedstawicieli samorządów oraz Ministerstwa Gospodarski Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

15:00       Zamknięcie obchodów Samorządowego Roku Odry 2018

Załączniki
Zaproszenie [PDF 105,3kB]