Odra i towarzyszące jej formy ochrony przyrody

W Chałupkach znajduje się wyjątkowy odcinek Odry, objęty ochroną w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Meandry Rzeki Odry” oraz programu „Natura 2000” „Graniczny Meander Odry”( więcej informacji pod linkiem: http://natura2000.gdos.gov.pl/ ).

Obszar ten obejmuje naturalnie meandrujący fragment doliny wraz z fragmentami zachowanych siedlisk nadrzecznych. Na południe od Raciborza w gminie Lubomia i Krzyżanowice znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000”, obejmujący dolinę rzeki Odry. Ta forma ochrony przyrody pokrywa się z obszarem siedliskowym „Natura 2000” „Las koło Tworkowa”, oraz Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Wielikąt”.

Celem utworzenia Zespołu było zachowanie ze względów ekologicznych, naukowych i krajobrazowych kompleksu stawów rybnych oraz prowadzonej tam gospodarki rybackiej opartej na systemie przesadkowym, który umożliwia zachowanie stanowisk ptaków, a także ochronę ptaków w okresie przelotów.

Na północ od Raciborza na granicy z gminą Nędza położone są Rezerwat „Łężczok” oraz obszar siedliskowy „Natura 2000” „Stawy Łężczok”. Rezerwat ten powstał w celu ochrony kompleksu leśno-stawowego obejmującego zbiorowiska łęgowe i grądowe, olsy, stawy rybne typu karpiowego, świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz zabytkowe aleje i związane z nimi gatunki grzybów, roślin i zwierząt. Formy te są częścią Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycję Krajobrazowe Rud Wielkich”.